Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát

Giá: 0₫

Tổng quan

        Ở Việt Nam chúng ta ngày xưa, các cụ già thường hay răn dạy con cái phải luôn tưởng nhớ công ơn cha mẹ. Nếu người cha đứng đắn dạy bảo con cái nghiêm trang, người ta gọi là nghiêm phụ. Người mẹ hiền lành thường khuyên răn con nhỏ nhẹ, chớ không rầy không đánh nên người ta gọi là từ mẫu tức mẹ hiền. Cha thì nghiêm, mẹ thì từ. Bồ-tát Quán Thế Âm tu hạnh từ bi, thường cứu khổ chúng sanh, nên người ta thường xưng tán Ngài là Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. Hạnh đại từ bi của Ngài là lúc nào cũng an ủi, nhắc nhở, khuyên lơn, đem lại nguồn an vui cho tất cả chúng sanh. Ở đâu có tiếng than, có nỗi khổ, Ngài đều đến để cứu vớt. Vì vậy Ngài tượng trưng cho tâm hạnh từ bi. Hạnh từ bi thì gần với tình thương của người mẹ, nên người ta tạc tượng Ngài là nữ. Đó là hình ảnh biểu trưng cho hạnh từ bi.

      Cơ Sở Đúc Đồng Ý Linh nhờ nhiều duyên lành đc các quý thầy tin tưởng giao đúc tôn tượng Ngài.

    Tôn Tượng Quan Âm ngồi cao 250cm ( hai mét rưỡi ) nặng 1500 kg ( một tấn rưỡi). Đúc bằng đồng đỏ nguyên khối.

Tôn Tượng Quan Âm ngồi cao 200cm ( hai mét  ) nặng 1000 kg ( một tấn ). Đúc bằng đồng đỏ nguyên khối.

Tôn Tượng Quan Âm ngồi cao 160cm ( một mét sáu ) nặng 600 kg . Đúc bằng đồng đỏ nguyên khối.

   Tôn Tượng Quan Âm ngồi cao 160cm (một mét sáu ) nặng 600 kg . Đúc bằng đồng đỏ nguyên khối.